Актуални новини

Печат

Решение на ОС за освобдождаване от такса смет

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л 


Препис – извлечение от Решение № 103

на протокол № 14 от 05.10.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 103

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.9 и чл.8, ал.ал.5 и 6 от Закона за местните данъци и такси , общински съвет Сухиндол реши:

          Изменя и допълва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, предоставяни в община Сухиндол, както следва:

1.Създава нов член 20а(1) Допуска се освобождаване от таксата за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на имоти по чл.16, т.2 от Наредбата, намиращи се на територията на община Сухиндол при доказване на неизползваемостта на имота от страна на всеки собственик/ползвател чрез:

1. Заявление-декларация по образец, че имота няма да се ползва през следващата година;

2. Документи издадени от ВиК “Йовковци” и “Енерго-Про Мрежи” АД, удостоверяващи, че за последната година и половина в имота не имало потребление на вода и ел.енергия.

3.Удостоверение от общината, че собственика/ползвателя няма задължения към общината.

(2) Заявлението-декларация се подава за всяка година, в срок до 30 ноември на предходната година.

(3) При подаване на заявлението-декларация по ал.1, т.1, документите по ал.1, т.2 се представят на всеки шест месеца.

(4) В случай, че се установи потребление, даващо основание да се смята, че имотът се е ползвал през годината, от общинската администрация се съставя констативен протокол, който е основание за отмяната на освобождаването от таксата. Това обстоятелство се съобщава на собственика/ползвателя на адреса посочен в декларацията по чл.14 от Закона за местните данъци и такси. Таксата се дължи в пълен размер, заедно със законната лихва по просроченото задължение. Преписката се изпраща на Районна прокуратура за търсене на отговорност за декларирани неверни данни по чл.313 от Наказателния кодекс.

(5) Не се освобождават от таксата по ал.1, собственици/ползватели на имоти, които имат задължения към общината.

          2. Изменя чл.16, т.3 и тя придобива следния вид: “проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.

3. § 8. Срокът за подаване на заявлението-декларация по чл.20а, ал.2 за освобождаване от таксата за 2013 г., е 20 декември 2012 г.

 

 

 

 

Гласували: 9 - „за” - 8; против – няма; въздържали се – 1- Георги Острев.

 

 

 

 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                     СУХИНДОЛ         /п/

                                                                               ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

 

 

 

 

ДО

КМЕТА НА

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ

за освобождаване от такса “сметосъбиране и сметоизвозване”

 

 

От ................................................................................................................., ЕГН/ЕИК.........................,

име: собствено, бащино и фамилно- за ФЛ/ наименование и ЕИК – за ЮЛ

лична карта № .........................., издадена на.............................. от МВР...........................................,

постоянен адрес: област..............................................., община.........................................................,

нас. място ........................................., ул............................................................................ № .............,

в качеството си на задължено лице по Закона за местните данъци и такси

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 

Имот, партиден № …………………, деклариран с декларация по чл.14 от ЗМДТ,вх.№………………………, представляващ……………………, находящ се на адрес …………………………………………………………….

няма да се използва през цялата ……………………година.

 

          Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК.

 

Прилагам следните документи:

1.     ………………………………………..

2.     ………………………………………..

3.     ………………………………………..

 

 

подпис на декларатора: …………………….

дата ………………………

 

За връзка с общината

Адрес: град Сухиндол, п.к. 5240

ул. Росица 106

тел./факс: 0610/ 55 999

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Къде се намираме