Решения на общинския съвет

Печат

Решение 100 от 01.08.2012 г.

                                  

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

Препис – извлечение от Решение № 100

на протокол № 13 от 01.08.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 100

 

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет, общински съвет Сухиндол реши:

 

1. Упълномощава кмета на общината да кандидатства с проект „Представяне на местното културно и историческо наследство на община Сухиндол, област Велико Търново, чрез прилагане на информационни технологии” по мярка „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 год.

 

2. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите на общинския план за развитие.

 

 

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Сухиндол, проведено на 01.08.2012 г., Протокол № 13, т.1 от дневния ред по доклад № РД 02-03-189/01.082012 г. при кворум от 9 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с гласа 9 -„за”, „против” - 0 и „въздържали се” - 0, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Сухиндол.

 

 

 

ИВАЙЛО ОТЧЕВ

председател на общински съвет

Сухиндол

За връзка с общината

Адрес: град Сухиндол, п.к. 5240

ул. Росица 106

тел./факс: 0610/ 55 999

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Къде се намираме