Решения на общинския съвет

Печат

Решения 78-99 от 30.07.2012 г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

 

Препис – извлечение от Решение № 78

на протокол № 12 от 30.07.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

 

              

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 78

         

          На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.59 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Сухиндол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и предложение рег.№ РД 02-03-168/24.07.2012 г. на кмета на общината, общински съвет реши:

          Приема Отчета за изпълнението на решенията на Общински съвет Сухиндол за периода ноември 2011 г. – юни 2012 година.

 

Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – няма.

 

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                     СУХИНДОЛ /п/ ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

 

Препис – извлечение от Решение № 79

на протокол № 12 от 30.07.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 79

 

На основание чл.21, ал.1, т. 6, във връзка с чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.25, ал.1 от Закона за общинските бюджети и предложение рег.№ РД 02-03-169/24.07.2012 г. на кмета на общината, общински съвет Сухиндол реши:

Приема информацията за касовото изпълнение на бюджета на община Сухиндол към 30.06.2012 г.

 

 

Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – няма.

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                   СУХИНДОЛ /п/

                                                       ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

 

Препис – извлечение от Решение № 80

на протокол № 12 от 30.07.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 80

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и предложение рег.№ РД 02-03-170/24.07.2012 г. на кмета на общината, общински съвет Сухиндол реши:

          Приема Информацията за етапа на изпълнение на проектите по европейските и национални програми, изпълнявани от община Сухиндол.

 

 

 

Гласували: 8 „за”; против – 0; въздържали се – няма.

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                   СУХИНДОЛ /п/

                                                      ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

 

Препис – извлечение от Решение № 81

на протокол № 12 от 30.07.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 81

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.9 и чл.10 от Закона за енергията от възобновяеми източници и предложение рег.№ РД 02-03-171/24.07.2012 г. на кмета на общината, общински съвет Сухиндол реши:

          Приема Програмата за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива.

 

 

Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – 0.

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                СУХИНДОЛ /п/

                                                     ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

Препис – извлечение от Решение № 82

на протокол № 12 от 30.07.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 82

 

На основание чл.21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с остатък на средства по §5205- стопански инвентар и предложение рег.№ РД 02-03-172/24.07.2012 г. на кмета на общината, общински съвет Сухиндол реши:

                            

          Приема промяната в плана на поименния списък за капиталови разходи за 2012 година на община Сухиндол, съгласно Приложение № 1.

 

 

Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – няма.

Бисерка Карагерова – “за”, Георги Острев – “за”, Диана Костадинова – “за”, Димитър Кобуров – “за”, Ивайло Отчев – “за”, Илияна Христова – “за”, Петя Карагерова – “за”, Румен Йорданов – “за”. 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                   СУХИНДОЛ /п/

                                                    ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

Препис – извлечение от Решение № 83

на протокол № 12 от 30.07.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 83

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и предложение рег.№ РД 02-03-173/24.07.2012 г. на кмета на общината, общински съвет Сухиндол реши:

          Приема отчета за командировките в страната на кмета на община Сухиндол към 30.06.2012 г.

         

 

 

 

Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – няма.

 

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                   СУХИНДОЛ /п/

                                                     ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

Препис – извлечение от Решение № 84

на протокол № 12 от 30.07.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 84

 

          На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на §6в, ал.2 от ДР на ЗНП и чл.7, ал.1 от Постановление № 84/06.04.2009 г. за приемане на списъка на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване на обучението на пътуващите ученици от средищните училища и предложение рег.№ РД 02-03-174/24.07.2012 г. на кмета на общината, общински съвет реши:

 

1.  Дава съгласие СОУ „Св.Климент Охридски” гр.Сухиндол да остане в
списъка на средищните училища.


2.          Възлага на кмета на общината да изготви мотивирано предложение
до   Министерството   на   образованието,   младежта   и   науката   за
оставане на СОУ „Св.Климент Охридски” гр.Сухиндол в списъка на
средищните училища.


 

 

Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – няма.

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                   СУХИНДОЛ /п/

                                                     ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

Препис – извлечение от Решение № 85

на протокол № 12 от 30.07.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 85

 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с промяната на Закона за гражданската регистрация и приемане на Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и предложение рег.№ РД 02-03-175/24.07.2012 г. на кмета на общината, общински съвет Сухиндол реши:

Изменя и допълва чл.33, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Сухиндол, както следва:

1.     Изменя т.8 и тя придобива следния текст:

 

Номер

 

Наименование

на таксата

размер

ДДС

8.

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

4,00

не

 

2.     Създава нови:

 

Номер

 

Наименование

на таксата

размер

ДДС

30.

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

4,00

не

31.

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

4,00

не

32.

Издаване на удостоверение за правно ограничение

4,00

не

 

 

 

Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – няма.

 

 

 

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                   СУХИНДОЛ /п/

                                                     ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

 

Препис – извлечение от Решение № 86

на протокол № 12 от 30.07.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 86

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.4 от Наредба № 32 от 23.09.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и договор за отпускане на финансова помощ № 04/313/00091 от 06.07.2012 г. по мярка 313 за проект “Игрище за пейнтбол и игри с въжени атракционни съоръжения в УПИ – VІ-1687, кв.140 по плана на гр.Сухиндол” и “Еко пътека Деветашко плато” в землището на гр.Сухиндол”, сключен между община Сухиндол и ДФ”Земеделие” – РА, седалище и адрес на управление гр.София, бул.Цар Борис ІІІ № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, общински съвет Сухиндол реши:

 

1. Одобрява проект на запис на заповед, съгласно приложение № 1.

2.Упълномощава кмета на общината инж.Пламен Димитров Чернев да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 208 199.20 лв. (Двеста и осем хиляди сто деветдесет и девет лева и двадесет стотинки) за обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/313/00091 от 06.07.2012 г., по мярка 313 за проект “Игрище за пейнтбол и игри с въжени атракционни съоръжения в УПИ – VІ-1687, кв.140 по плана на гр.Сухиндол” и “Еко пътека Деветашко плато” в землището на гр.Сухиндол”, сключен между община Сухиндол и ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция.

3.Възлага на кмета на община Сухиндол да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по договор № 04/313/00091 от 06.07.2012 г. и да ги представи пред ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

 

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Сухиндол, проведено на 30.07.2012 г., Протокол № 12, т.5.5 от дневния ред по доклад № РД 02-03-176 /24.07.2012 г. при кворум от 8 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с гласа 8 -„за”, „против” - 0 и „въздържали се” - 0, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Сухиндол.

 

 

 

 

 

ИВАЙЛО ОТЧЕВ

председател на общински съвет

Сухиндол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

 

Препис – извлечение от Решение № 87

на протокол № 12 от 30.07.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 87

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.115 от Постановление № 367 на Министерски съвет от 29.12.2011 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012 г. и договор за отпускане на финансова помощ № 04/313/00091 от 06.07.2012 г. по мярка 313 за проект “Игрище за пейнтбол и игри с въжени атракционни съоръжения в УПИ – VІ-1687, кв.140 по плана на гр.Сухиндол” и “Еко пътека Деветашко плато” в землището на гр.Сухиндол”, сключен между община Сухиндол и ДФ”Земеделие” – РА, седалище и адрес на управление гр.София, бул.Цар Борис ІІІ № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, общински съвет Сухиндол реши:

1. Одобрява проект на запис на заповед, съгласно приложение № 1.

2.Упълномощава кмета на общината инж.Пламен Димитров Чернев да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 5 406,72 лв. (Пет хиляди четиристотин и шест лева и седемдесет и две стотинки) за обезпечаване на 110% от плащането за финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/313/00091 от 06.07.2012 г., по мярка 313 за проект “Игрище за пейнтбол и игри с въжени атракционни съоръжения в УПИ – VІ-1687, кв.140 по плана на гр.Сухиндол” и “Еко пътека Деветашко плато” в землището на гр.Сухиндол”, сключен между община Сухиндол и ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция.

3.Възлага на кмета на община Сухиндол да подготви необходимите документи за получаване разходите за ДДС към авансово плащане по договор № 04/313/00091 от 06.07.2012 г. и да ги представи пред ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

 

 

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Сухиндол, проведено на 30.07.2012 г., Протокол № 12, т.5.6 от дневния ред по доклад № РД 02-03-177/24.07.2012 г. при кворум от 8 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с гласа 8 -„за”, „против” - 0 и „въздържали се” - 0, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Сухиндол.

 

 

 

 

 

ИВАЙЛО ОТЧЕВ

председател на общински съвет

Сухиндол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

 

Препис – извлечение от Решение № 88

на протокол № 12 от 30.07.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 88

 

На основание чл.21, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на §10, ал.2 от ПЗР на Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията .и предложение рег.№ РД 02-03-178/24.07.2012 г. на кмета на общината, общински съвет Сухиндол реши:

 

1.Утвърждава общата численост и структурата на общинска администрация Сухиндол, считано от 01.07.2012 г., както следва:

·        Кмет на община – 1 щ.бр.;

·        Заместник-кмет на община – 1 щ.бр.;

·        Секретар на община – 1 щ.бр.;

·        Кметски наместник село Бяла Река – 1 щ.бр.;

·        Кметски наместник село Красно Градище – 1 щ.бр.;

·        Кметски наместник село Горско Косово – 1 щ.бр.;

·        Кметски наместник село Горско Калугерово – 1 щ.бр.;

·        Кметски наместник село Коевци – 1 щ.бр.;

·        Главен архитект – 0,5 щ.бр.;

 

 

Дирекция “Финанси, бюджет и човешки ресурси” – 8 щ.бройки;

·        Директор на дирекция „Финанси, бюджет и човешки ресурси” – 1 щ.бр.

·        Гл. експерт „Приходи, той и финансов контрольор” – 1 щ.бр.

·        Старши експерт „Данъци и такси” – 1 щ. бр.

·        Главен специалист „Данъци и такси” – 1 щ. бр.;

·        Главен специалист „Бюджет и финанси” – 1 щ. бр.

·        Главен специалист „Счетоводна отчетност и човешки ресурси” – 1 щ. бр.

·        Старши счетоводител и касиер – 1 щ. бр.

·        Главен специалист „Деловодство” – 1 щ. бр.

 

Дирекция “Административно-правно обслужване и ОМП”- 9 щ.бр.

·        Директор на дирекция “Административно-правно обслужване и ОМП– 1 щ. бр.

·        Главен експерт „АПОН” – 1 щ. бр.

·        Старши специалист „ Административно обслужване” град– 1 щ. бр.

·        Технически сътрудник Общински съвет, той и „Информационно обслужване” – 1 щ. бр.

·        Технически сътрудник с.Бяла река – 1 щ. бр.

·        Технически сътрудник с.Красно Градище – 1 щ. бр.

·        Технически сътрудник с.Горско Косово – 1 щ. бр.

·        Технически сътрудник с.Горско Калугерово – 1 щ. бр.

·        Технически сътрудник с.Коевци – 1 щ. бр.

 

Дирекция “Евроинтеграция, проекти, устройство на територията, екология, общинска собственост”- 8 щ.бр.

·        Директор на дирекция “Евроинтеграция, проекти, устройство на територията, екология, общинска собственост” – 1 щ.бр.

·        Главен експерт „Общинска собственост” – 1 щ. бр.

·        Гл.специалист “Хуманитарни дейности”, той и секретар на МКБППМН – 1 щ.бр.;

·        Старши експерт “Евроинтеграция” – 1 щ.бр.

·        Старши експерт „ Екология, програми и проекти” – 1 щ. бр.

·        Главен специалист„Устройство на територията, инвеститорски контрол и безопасност на движението „ – 1 щ. бр.

·        Старши специалист „ Устройство на територията” – 1 щ. бр.

·        Старши специалист „ Организационни дейности и архив „ – 1 щ. бр.

Обща численост -33,5 щатни бройки.

 

2. Възлага на кмета на общината в едномесечен срок от приемане на Решението, да утвърди Устройствения правилник на общинската администрация, съгласно чл.44, ал.1, т.17 от ЗМСМА, съгласно утвърдената структура.

 

 

 

Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – няма.

 

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                   СУХИНДОЛ /п/

                                                    ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

 

Препис – извлечение от Решение № 89

на протокол № 12 от 30.07.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 89

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и предложение рег.№ РД 02-03-179/24.07.2012 г. на кмета на общината, общински съвет Сухиндол реши:

Отменя решение № 47 по протокол № 7 от 09.03.2012 г.

 

 

 

 

Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – няма.

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                   СУХИНДОЛ /п/

                                                     ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

 

Препис – извлечение от Решение № 90

на протокол № 12 от 30.07.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 90

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 23 и ал.2, следвайки принципите на чл.60 и в съответствие на чл.61, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и предложение рег.№ РД 02-03-180/24.07.2012 г. на кмета на общината, общински съвет Сухиндол реши:

 

1. Дава съгласие община Сухиндол да участва като партньор на община Павликени и община Полски Тръмбеш в изготвянето и подаването на проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма", операция 3.2.: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”, като проектното предложение да бъде на обща стойност до 500 000 лв.;

2. Дава съгласие за осигуряване на съфинансиране от община Сухиндол в размер на 1,00 % или не повече от 5000,00 (пет хиляди) лв;

3. Одобрява проект на Договор/Споразумение за общинско сътрудничество и партньорство между община Павликени, община Сухиндол и община Полски Тръмбеш за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”;

4. Упълномощава кмета на общината да представлява община Сухиндол, като страна по договора/споразумението за общинско сътрудничество и партньорство;

5. Упълномощава кмета на община Сухиндол да подпише договор/споразумение за общинско сътрудничество и партньорство между общините Павликени, Сухиндол и Полски Тръмбеш за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”;

6. Приема изпълнението на задължителните дейности, съгласно насоките за кандидатстване по проекта (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, изследване на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности), да продължи за период до 1 (една) година след приключване на дейностите по проекта.

 

 

Бисерка Карагерова – “за”, Георги Острев – “за”, Диана Костадинова – “за”, Димитър Кобуров – “за”, Ивайло Отчев – “за”, Илияна Христова – “за”, Петя Карагерова – “за”, Румен Йорданов – “за”.

Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – няма.

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                   СУХИНДОЛ /п/

                                                      ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

Препис – извлечение от Решение № 91

на протокол № 12 от 30.07.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 91

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от ЗУТ и предложение рег.№ РД 02-03-181/24.07.2012 г. на кмета на общината, общински съвет Сухиндол реши:

1.Одобрява проект за частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване, с цел промяна предназначението на земеделската земя за жилищни нужди на ПИ 102.9 по плана на новообразуваните имоти, местност “Мъгъра” в землището на с.Горско Косово, община Сухиндол, собственост на Стефан Ангелов Стефанов.

          2. Възлага на кмета на общината да изпрати настоящото решение за обнародване в “Държавен вестник” в седем дневен срок от влизане му в сила.

 

 

Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – няма.

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                   СУХИНДОЛ /п/

                                                     ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

Препис – извлечение от Решение № 92

на протокол № 12 от 30.07.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 92

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от ЗУТ и предложение рег.№ РД 02-03-182/24.07.2012 г. на кмета на общината, общински съвет Сухиндол реши:

 

1.Одобрява проект за частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване, с цел промяна предназначението на земеделската земя за жилищни нужди на ПИ 102.6 по плана на новообразуваните имоти, местност “Мъгъра” в землището на с.Горско Косово, община Сухиндол, собственост на Божидар Кръстев Блажев.

          2. Възлага на кмета на общината да изпрати настоящото решение за обнародване в “Държавен вестник” в седем дневен срок от влизане му в сила.

 

Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – няма.

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                   СУХИНДОЛ /п/

                                                     ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

Препис – извлечение от Решение № 93

на протокол № 12 от 30.07.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 93

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от ЗУТ и предложение рег.№ РД 02-03-183/24.07.2012 г. на кмета на общината, общински съвет Сухиндол реши:

1.Одобрява проект за частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване, с цел промяна предназначението на “земя за нуждите на горското стопанство” за “сграда за сезонно ползване за лични нужди” на ПИ 055016 по плана на новообразуваните имоти, местност “Хисаря” в землището на с.Горско Косово, община Сухиндол, по заявление на Юлий Евгениев Юлиев.

          2. Възлага на кмета на общината да изпрати настоящото решение за обнародване в “Държавен вестник” в седем дневен срок от влизане му в сила.

 

Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – няма.

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                   СУХИНДОЛ /п/

                                                    ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

Препис – извлечение от Решение № 94

на протокол № 12 от 30.07.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 94

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал.8 от Закона за общинската собственост, при условията и реда на чл.2, чл.6 и чл.48, т.10 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на чл.24, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и предложение рег.№ РД 02-03-184/24.07.2012 г. на кмета на общината, общински съвет Сухиндол реши:

 

1.     Дава съгласие да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг:

1.1.          част от имот - частна общинска собственост, представляваща Помещение № 3 - гараж с площ 54,28 кв.м и находящ се в УПИ ІХ-1305, кв. 105 по плана на гр. Сухиндол, АЧОС № 556 от 23.01.2006 г.

1.2.          част от имот - частна общинска собственост, представляваща Помещение № 4 – гараж с площ 54,28 кв.м, находящ се в УПИ ІХ-1305, кв. 105 по плана на гр. Сухиндол, АЧОС № 556 от 23.01.2006 г.

1.3.          Срок за отдаване под наем - 5 години;

2.     Определя начална тръжна месечна наемна цена за помещение № 3 – 81,42 (Осемдесет и един лв. и 42 ст.) лв. без ДДС.

3.     Определя начална тръжна месечна наемна цена за помещение № 4 – 81,42 (Осемдесет и един лв. и 42 ст.) лв. без ДДС.

4.     Възлага на кмета на община Сухиндол да организира провеждането на търга в съответствие с действащата нормативна уредба.

 

Бисерка Карагерова – “за”, Георги Острев – “за”, Диана Костадинова – “за”, Димитър Кобуров – “за”, Ивайло Отчев – “за”, Илияна Христова – “за”, Петя Карагерова – “за”, Румен Йорданов – “за”.

Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – няма.

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                   СУХИНДОЛ /п/

                                                     ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

Препис – извлечение от Решение № 95

на протокол № 12 от 30.07.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 95

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.3,ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, частично изменение на ПУП на с.Коевци и предложение рег.№ РД 02-03-185/24.07.2012 г. на кмета на общината, общински съвет Сухиндол реши:

Обявява новообразуван Урегулиран поземлен имот от 532,00 (Петстотин тридесет и два) кв.м, находящ се в УПИ VІ-339, кв. 27 по ЧИ на ПУП с. Коевци, община Сухиндол – за частна общинска собственост, тъй като имотът не е необходим за изпълнението на функциите на местното самоуправление и местната администрация, не задоволява обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет и е престанал да има предназначението по чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

 

Бисерка Карагерова – “за”, Георги Острев – “за”, Диана Костадинова – “за”, Димитър Кобуров – “за”, Ивайло Отчев – “за”, Илияна Христова – “за”, Петя Карагерова – “за”, Румен Йорданов – “за”.

Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – няма.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                   СУХИНДОЛ /п/

                                                     ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

Препис – извлечение от Решение № 96

на протокол № 12 от 30.07.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 96

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.3,ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, частично изменение на ПУП на с.Бяла Река, в изпълнение на чл.6, ал.3 от ЗОС и предложение рег.№ РД 02-03-186/24.07.2012 г. на кмета на общината, общински съвет Сухиндол реши:

Обявява новообразуван Урегулиран поземлен имот от 2907,00 (Две хиляди деветстотин и седем) кв.м – земя и двуетажна сграда със застроена площ от 448,00 (Четиристотин четиридесет и осем) кв.м, находящ се в УПИ ІІІ-621, кв. 35 по ЧИ на ПУП с. Бяла река, община Сухиндол – за частна общинска собственост, тъй като имотът не се използва за никакви цели от години, не е необходим за изпълнението на функциите на местното самоуправление и местната администрация, не задоволява обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет и е престанал да има предназначението по чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

 

Бисерка Карагерова – “за”, Георги Острев – “за”, Диана Костадинова – “за”, Димитър Кобуров – “за”, Ивайло Отчев – “за”, Илияна Христова – “за”, Петя Карагерова – “за”, Румен Йорданов – “за”.

Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – няма.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                   СУХИНДОЛ /п/

                                                     ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

Препис – извлечение от Решение № 97

на протокол № 12 от 30.07.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 97

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.24 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на чл.24, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и предложение рег.№ РД 02-03-187/24.07.2012 г. на кмета на общината, общински съвет Сухиндол реши:

 

1.     Дава съгласие да бъде отдаден под наем без търг или конкурс на “МАЗАЛАТ” ЕООД – Севлиево, ул. Васил Левски № 20 поземлен имот № 000294 – частна общинска собственост, м. “Дипчина”, землище с. Горско Калугерово, община Сухиндол, начин на трайно ползване – изоставена нива, площ 9,064 дка, категория девета, АЧОС № 830 от 13.07.2012 г., необходим като терен за временно използване във връзка с бъдещи проучвателни работи.

 

2.     Срок за отдаване под наем - 3 (три) месеца;

3.     Определя наемна цена от 5,00 лв. на дка за 1 месец.

4.     Възлага на кмета на община Сухиндол да сключи договор за наем с “МАЗАЛАТ” ЕООД – Севлиево.

 

Бисерка Карагерова – “за”, Георги Острев – “за”, Диана Костадинова – “за”, Димитър Кобуров – “за”, Ивайло Отчев – “за”, Илияна Христова – “за”, Петя Карагерова – “за”, Румен Йорданов – “за”.

Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – няма.

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                   СУХИНДОЛ /п/

                                                     ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

Препис – извлечение от Решение № 98

на протокол № 12 от 30.07.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 98

 

На основание чл.21, ал.1, т.т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка с чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, общински съвет Сухиндол реши:

Дава съгласие за внасяне предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Кирчо Николаев Кирчев, ЕГН 9412121421, с постоянен адрес: гр.Сухиндол, ул.Изгрев № 2м по чл.92 от КСО.

 

 

Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – няма.

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                   СУХИНДОЛ /п/

                                                     ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

Препис – извлечение от Решение № 99

на протокол № 12 от 30.07.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 99

 

На основание чл.21, ал.1, т.т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка с чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, общински съвет Сухиндол реши:

 

Дава съгласие за внасяне предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Елена Николаева Кирчева, ЕГН 9205151430, с постоянен адрес: гр.Сухиндол, ул.Изгрев № 2 по чл.92 от КСО.

 

 

 

Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – няма.

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                   СУХИНДОЛ /п/

                                                     ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

 

За връзка с общината

Адрес: град Сухиндол, п.к. 5240

ул. Росица 106

тел./факс: 0610/ 55 999

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Къде се намираме