Решения на общинския съвет

Печат

Решение 69 от 26.06.2012 г.

                                  

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

 

Препис – извлечение от Решение № 69

на протокол № 11 от 26.06.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 69

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т. 24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 12 ал.9 и ал.10 от Наредба 25/2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1974/ 2006 г. на Комисията и Договор за отпускане на финансова помощ №04/321/000705 на 11.05.2010г. по мярка 321 за проект “Ремонт на съществуваща сграда за дневен център за възрастни хора”, сключен между община Сухиндол и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цар Борис ІІІ, № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, общински съвет Сухиндол реши:

 

1. Одобрява проект на Запис на заповед съгласно приложение №1 .

2.Упълномощава кмета на общината да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима и предявявана в полза на ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция в размер на 574 460.70 лв. за обезпечаване на 110% от авансовото плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/321/000705 от 10.05.2010г. по мярка 321 за проект “Ремонт на съществуваща сграда за дневен център за възрастни хора ”, сключен между община Сухиндол и ДФ”Земеделие” Разплащателна агенция.

 

 

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Сухиндол, проведено на 26.06.2012 г., Протокол № 11, т.5.3 от дневния ред по доклад № РД 02-03-151 / 18.06.2012 г. при кворум от 11 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с гласа 11 -„за”, „против” - 0 и „въздържали се” - 0, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Сухиндол.

 

 

 

 

 

ИВАЙЛО ОТЧЕВ

председател на общински съвет

Сухиндол