Решения на общинския съвет

Печат

Решения 57-62 от 22.05.2012 г.

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

Препис – извлечение от Решение № 57

на протокол № 10 от 22.05.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 57

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общински съвет реши:

1. Отменя Правилника за организацията и дейността на общински съвет Сухиндол, приет с решение № 5 по протокол № 5/02.12.2003 г.

2. Приема Правилник за организацията и дейността на общински съвет Сухиндол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

 

 

               Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – няма.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                СУХИНДОЛ /п/ ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

Препис – извлечение от Решение № 58

на протокол № 10 от 22.05.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

 

         

Р Е Ш Е Н И Е

№ 58

 

На основание чл. 21, ал.1,т.т.8 и 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19 и чл.60, ал.2 от Наредбата за упражняване на правата на собственост на общината в капитала на търговските дружества с общинско участие и за участието на общината в гражданските дружества и сдружения с нестопанска цел, изпълнение на чл.27, ал.ал.4 и 5 от ЗМСМА и предложение рег.№ РД 01-04-1676/11.05.2012 г. на управителя на “Сухиндол “ ЕООД гр.Сухиндол, общински съвет Сухиндол реши

1. Приема годишния финансов анализ, счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2011 година.

   2. Разпределя реализираната печалба на дружеството за 2011 година след данъчно облагане, в размер на 5 100,90 лв., както следва:

Цялата печалба да бъде изразходена целево за изграждане на модулна газ станция.

 

 

Гласували: 8; „за” – 8; „против” – 0, „въздържали се” – 0. Приема се.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                СУХИНДОЛ /п/ ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

Препис – извлечение от Решение № 59

на протокол № 10 от 22.05.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 59

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.24, т.2 от Закона за регионалното развитие и чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, общински съвет Сухиндол реши:

1.Приема годишния доклад за наблюдението и изпълнението на общинския план за развитие.

2.Възлага на кмета на общината в 7-дневен срок от приемането на доклада, да го изпрати на председателя на областния съвет за развитие за одобряване.

 

Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – няма.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                СУХИНДОЛ /п/ ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

Препис – извлечение от Решение № 60

на протокол № 10 от 22.05.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 60

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.59, ал.3, т.2 от Закона за защита на животните, общински съвет Сухиндол реши:

1.     Приема Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата в община Сухиндол.

2.Възлага на кмета на общината да изложи приетата Наредба по т.1 на видно място, след влизане на настоящото решение в сила.

 

 

Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – няма.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                СУХИНДОЛ /п/ ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

Препис – извлечение от Решение № 61

на протокол № 10 от 22.05.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 61

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.3, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сухиндол, във връзка с чл.156, ал.1, т.2 от Кодекса на труда, общински съвет Сухиндол реши:

                            

          Определя допълнителен платен отпуск на кмета на община Сухиндол в размер на 15 (петнадесет) работни дни.

 

 

Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – няма.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                СУХИНДОЛ /п/ ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                       / Е.Цивнева/

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

 

 

Препис – извлечение от Решение № 62

на протокол № 10 от 22.05.2012 год.

на Общински съвет Сухиндол

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 62

          На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общински съвет Сухиндол реши:

 

Приема на декларация против промяната на чл.34, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

 

Гласували: 8 „за”; против – няма; въздържали се – 1 – Димитър Кобуров.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                СУХИНДОЛ /п/ ИВАЙЛО ОТЧЕВ

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

техн.сътрудник:

                        / Е.Цивнева/

 

 

За връзка с общината

Адрес: град Сухиндол, п.к. 5240

ул. Росица 106

тел./факс: 0610/ 55 999

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Къде се намираме