Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H31
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H05

Ред за кандидатстване за стаж

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 13.10.2021

Общинска администрация Сухиндол чрез информационна система “Студентски практики” на адрес https://praktiki.mon.bg, в качеството си на обучаващата организация публикува обяви за свободни позиции за провеждане на студентски практики.

Администрацията извършва подбор сред кандидатствалите за обявената позиция студенти – по информация от профила на студента и при необходимост по друг, предварително посочен начин. Практическото обучение за което се одобрява студента, трябва да е съобразено с професионалното направление, в което той се обучава.

Администрацията сключва договор за сътрудничество с висшето училище, чиито студенти са кандидатствали и са одобрени за практическо обучение. Договорът се сключва след първото потвърждение от студент в информационната система за участие в практика в обучаващата организация и преди началото на първата практика.

За всяка позиция, администрацията посочва ментор/и, които отговарят на изискванията към тях, а именно:
1. Да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с администрацията най-малко 3 месеца преди началото на практиката.
2. Да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на неговото практическо обучение.
3. Да притежава висше образование.
4. Да има минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика.

Висшето училище, сключило договор за сътрудничество с администрацията, сключва и индивидуални договори с менторите, под чието наставничество ще се провежда практическото обучение на техните студенти.

Администрацията осигурява условия за провеждане на практическото обучение и следи за изготвяне на програмата за провеждане на студентската практика от определения ментор и съгласуването й с академичния наставник.