Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Увеличаване на разхода за единица продукт по проект "Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Сухиндол", считано от 01.03.2022 г.

Дата на публикуване: 10.03.2022
Последна актуализация: 10.03.2022

Община Сухиндол подписа Допълнително споразумение № 4 с Агенция за социално подпомагане към Договор BG05FMOP001-5.001-0157-C04, по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Сухиндол" по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19". С допълнителното споразумение се променя разхода за единица продукт – топъл обяд от 2.70 лв. на 2.90 лв., считано от 01.03.2022 г. Общата стойност на проекта, след подписване на допълнителното споразумение се увеличава на 100 791.90 лева.
Предоставянето на топъл обяд продължава в Община Сухиндол до 30.06.2022 г., като всеки работен ден потребителите получават супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт.
В проекта са включени 90 потребители от гр. Сухиндол и от петте села на общината в следните целеви групи:
1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
2.  Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
Дейността се изпълнява от Домашен социален патронаж към община Сухиндол.
От стартирането до този момент трапезарията работи с пълен капацитет.   Доставката се извършва до домовете на потребителите. Гарантирана е топла и здравословна храна в условията на пандемия от COVID-19 на лица с висок риск на бедност, които не могат да си позволят пълноценна и разнообразна храна.
С увеличаване на разхода за единица продукт – топъл обяд от 2.70 лв. на 2.90 лв., операцията ще продължи да осигурява подкрепа в ежедневието на възрастни хора и хора с увреждания в община Сухиндол.
Проектът „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Сухиндол“ се реализира с финансовата подкрепа на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 - 2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.
 ОТ ЕКИПА НА ПРОЕКТА