Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Удължаване до 09 септември 2022 г. срока на проект "Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19 в община Сухиндол"

Дата на публикуване: 27.06.2022
Последна актуализация: 16.11.2022

Община Сухиндол реализира дейности по операция BG05FMOP001-5.001 – „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица  за периода от 4 януари 2021 г. до 30 юни 2022 г. На 21 ЮНИ 2022 г. общината подписа допълнително споразумение с Агенция за социално подпомагане към договор №BG05FMOP001-5.001-0157-С01 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Сухиндол“ за удължаване срока на проектните дейности до 09.09.2022 г.
В предоставянето на топъл обяд са включени 90 потребители  от гр. Сухиндол и от петте села на общината в следните целеви групи:
1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
2.  Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Общата сума на допустимите разходи по реализираните дейности до крайния срок 09.09.2022 г. възлиза на  115 146,90 лева
Дейността се изпълнява от Домашен социален патронаж към община Сухиндол.
От стартирането до този момент трапезарията работи с пълен капацитет. На потребителите се предоставя всеки работен ден топъл обяд, който включва супа, основно ястие и поне веднъж седмично десерт и хляб. Доставката се извършва до домовете на потребителите. Гарантирана е топла и здравословна храна в условията на разпространение на COVID-19.
С удължаване на дейностите до 9 септември 2022 година, операцията ще продължи да осигурява подкрепа в ежедневието на възрастни хора и хора с увреждания в община Сухиндол.
Проектът „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Сухиндол“  се реализира с финансовата подкрепа на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.


ОТ ЕКИПА НА ПРОЕКТА