Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G60
Z7_PPGAHG80091G10QBCPQJRT00H3

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 19.11.2021

Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление.
Орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината.

Дейността на общинския съвет, на кмета на общината и на кметските наместници се подпомага от общинска администрация.

Общинската администрация осъществява дейността си въз основа на принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност, отчетност, ефективност, субординация, координация, предвидимост, обективност, безпристрастност и непрекъснато усъвършенстване на качеството.