Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24P5
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F1SH4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA5

Администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.11.2021

Общинската администрация подпомага дейността на общинския съвет, на кмета на общината и на кметските наместници.

Секретарят на общината осъществява административното ръководство на общинската администрация, ръководи, координира и контролира функционирането й.

Общинската администрация осъществява своята дейност в интерес на обществото, както и в съответствие с Конституцията и другите нормативни актове.