Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019 г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 07.01.2022

 

Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности

Регистърът се поддържа от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Общинска администрация Сухиндол поддържа публичен регистър на декларациите за несъвместимост и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост за общинските съветници и кмета на общината.