Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Благоустрояване и озеленяване на терен за площад с идентификатор 37561.501.432 по плана с. Коевци, Община Сухиндол

Дата на публикуване: 09.04.2021
Последна актуализация: 28.07.2023

Наименование на проекта:

Благоустрояване и озеленяване на терен за площад с идентификатор 37561.501.432 по плана с. Коевци, Община Сухиндол

Договор:

Договор за безвъзмездна финансова помощ № 14197/09.04.2021 г. между Община Сухиндол и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
Проектът е част от национална кампания „Чиста околна среда - 2021“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“

Стойност:

9791 лв.

Продължителност на проекта:

7 месеца (09.04.2021 г. – 31.11.2021 г.)

Статус на изпълнение на договора:

Приключен

Резултати:

Благоустроен и озеленен терен за площад с идентификатор 37561.501.432 по плана с. Коевци.