Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH12
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH92

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.11.2021

Административното обслужване в Общинска администрация Сухиндол се осъществява при спазване на принципите, установени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Закона за администрацията (ЗА), Закона за електронното управление (ЗЕУ), Наредбата за административното обслужване (НАО), Наредбата за обмена на документи в администрацията (НОДА), Наредбата за Административния регистър (НАР), Хартата на клиента, както и всички действащи нормативни актове в Република България, като се гарантира:

  • равнопоставено отношение към всички потребители;
  • осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и действията, издавани и/или извършвани при осъществяване на административното обслужване;
  • създаване и популяризиране на стандарти за качество на административното обслужване;
  • координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на административното обслужване;
  • периодично проучване, измерване и управление на удовлетвореността на потребителите;
  • осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административните услуги – посещение на място, телефон за предоставяне на информация, поща, електронна поща, система за обмен на електронни съобщения (СЕОС), система за сигурно електронно връчване (ССЕВ), единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ);
  • служебно събиране на информация и доказателствени средства;
  • осигуряване на различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой;
  • периодично изследване и оповестяване удовлетвореността на потребителите от административното обслужване;
  • ръководене от и/или използване на идентифицирани добри практики.