Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2CV3
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2S01
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2S07

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.04.2024

ИЗБОРИ

3303. Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

3304. Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия

3305. Вписване в избирателния списък

3306. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

3307. Изключване от Списъка на заличените лица

3308. Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната 

ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

        Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне:

1997. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1999. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

2000. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2016. Издаване на удостоверение за наследници

2017. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2019. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

2020. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2033. Възстановяване или промяна на име

2034. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2036. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2037. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2038. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2039. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2040. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2052. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

2053. Припознаване на дете

2056. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2057. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2058. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2073. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2075. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2076. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2079. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2080. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2092. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2104. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2107. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2108. Издаване на удостоверение за правно ограничение

2109. Издаване на удостоверение за семейно положение

2110. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2128. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2132. Промяна в актовете за гражданско състояние

2138. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2390. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

2391. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

        Административни услуги "Нотариална дейност":

2015. Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

2072. Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

2094. Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

        Правни и административно-технически услуги:

1994. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

2784. Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

        Административни услуги "Местни данъци и такси":

1998. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

2014. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2071. Издаване на удостоверение за декларирани данни

2091. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2124. Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2126. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2131. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

2393. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2395. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2396. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

2834. Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

        Административно-технически услуги "Общинска собственост":

1988. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

2021. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2022. Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

2059. Издаване на заповед за изземване на имот

2078. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2081. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

2095. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2105. Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение

2470. Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

2878. Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

2982. Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите

2984. Определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

        Административно-технически услуги “Устройство на територията”:

1986. Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

1989. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

1990. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

1991. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

1992. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

1993. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

2001. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2002. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

2004. Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

2005. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

2018. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2023. Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

2024. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

2025. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2027. Издаване на скици за недвижими имоти

2041. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

2043. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

2054. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2060. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2061. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2062. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2063. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2064. Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

2065. Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

2078. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2082. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2083. Издаване на виза за проектиране

2084. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2085. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

2111. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

2112. Издаване на разрешение за строеж

2113. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2114. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

2115. Одобряване изменението на кадастрален план

2116. Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

2117. Одобряване на подробен устройствен план

2130. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2517. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

2518. Изменение на план на новообразувани имоти

2519. Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

2879. Промяна на предназначението на сгради

2956. Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

3179. Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи

        Административни услуги "Кадастър":

2099. Справки (устни и писмени) от кадастъра

2118. Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

2119. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2120. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

        Административни услуги "Контрол по строителството":

2097. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

2098. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2667. Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

        Административни услуги "Реклама":

2100. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

2101. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

2121. Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

ИКОНОМИКА, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЕКОЛОГИЯ

        Административни услуги "Зелена система":

1996. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

2031. Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

2046. Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

2067. Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

2068. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

        Административни услуги "Селско стопанство и екология":

2006. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

2007. Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

2045. Издаване на разрешително за достъп до горски територии

2066. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

2086. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

2093. Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

2122. Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

        Административни услуги "Социални дейности":

2127. Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

        Административни услуги "Транспорт":

2012. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

2051. Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

2070. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

2103. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

2394. Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

        Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт":

2008. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2009. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

2010. Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

2035. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

2047. Категоризация на места за настаняване

2050. Прекратяване на категория на туристически обект

2069. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

2087. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

2088. Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2089. Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2090. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

2123. Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

2715. Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

3087. Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

3122. Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости

594. Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

3199 Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти

3205 Издаване на разрешение за ползване на място публична общинска собственост за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез поставяне на съоръжения и елементи

ДОСТЪПНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

        Достъп до информация:

2. Предоставяне на достъп до обществена информация

        Осигурителен стаж и осигурителен доход:

2133. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

2134. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Административни услуги, предоставяни от други администрации, за които заявленията/исканията се приемат от Общинска администрация Сухиндол

      Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)

Услугите се предоставят като вътрешно административни услуги от Служба по геодезия, картография и кадастър - Велико Търново чрез Общинска администрация Сухиндол. Следва да се подаде заявлението по административна услуга 2027. Издаване на скици за недвижими имоти на Общинска администрация Сухиндол

360. Издаване на скица на поземлен имот в урбанизирана територия

1683. Издаване на скица на поземлен имот в неурбанизирана територия

2690. Издаване на скица на сграда

1449. Издаване на схема на самостоятелен обект

      Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) Велико Търново и Районна служба ПБЗН Павликени

449. Издаване на сертификат за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност

Издава се по желание на заинтересованото лице и удостоверява съответствието на обект със:
- строително-техническите правила и норми за пожарна безопасност, приложими за обекта, в зависимост от датата на въвеждането му в експлоатация; допуска се по искане на заявителя да се установява съответствието на обекта с действащите към момента на подаване на искането за издаване на сертификат строително-технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност;
- правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, действащи към момента на извършване на проверката.
Услугата се предоставя на основание на чл. 125а, ал. 1, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

987. Издаване на становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност

Със становището се оценява съответствието на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност.
Услугата се предоставя на основание на чл. 125а, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, във връзка с чл. 144, ал. 1, т. 7 от Закона за устройство на територията.

988. Издаване на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

Издава се по искане на търговци, желаещи да извършват дейности по противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти; пожарогасителна дейност; спасителна дейност; сервизно обслужване на противопожарни уреди; поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения.
Услугата се предоставя на основание на чл. 129, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

1305. Издаване на становище за съответствие на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация

Становището се издава по искане на заинтересовано лице и с него се оценява съответствието на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация.
Услугата се предоставя на основание на чл. 125а, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

1528. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност

Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност.
Услугата се предоставя на основание на чл. чл. 18, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

1773. Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН

Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН.
Услугата се предоставя на основание на чл. 18, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

2997. Издаване на становище/документ за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт

Становището/документа се предоставя, когато в нормативен акт са регламентирани изисквания за предоставянето му за извършване на други административни услуги.
Услугата се предоставя на основание на чл. 125а, ал. 1, т. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

3000. Промяна на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

Промяна на условията, при които е издадено разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.
Услугата се предоставя на основание на чл. 132 от Закона за Министерството на вътрешните работи.