Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.08.2021
ЕИК по БУЛСТАТ: 
000133997

Бюджетна сметка на Община Сухиндол:
ЦКБ АД, клон Велико Търново, офис Сухиндол
IBAN: BG61CECB97903159472900
BIC: CECBBGS

Банкова сметка на Община Сухиндол за приходи от местни данъци и такси:
ЦКБ АД, клон Велико Търново, офис Сухиндол
IBAN: BG65CECB97908459472900
BIC: CECBBGSF
Код за вид плащане: в зависимост от вида на прихода, съгласно следния списък:

Списък на кодовете за вид плащане

441400 - Окончателен годишен (патентен) данък
442100 - Данък върху недвижимите имоти
442300 - Данък върху превозните средства
442400 - Такси за битови отпадъци
442500 - Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
442800 - Туристически данък
443400 - Други данъци
443700 - Вноски от приходи на общински предприятия и институции
444000 - Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
444100 - Приходи от наеми на имущество
444200 - Приходи от наеми на земя
444800 - Дивидент
445100 - Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
445200 - Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина
445500 - Приходи от продажби на дълготрайни материални активи
445600 - Приходи от продажби на земя
445700 - Приходи от концесии
445900 - Приходи от продажба на нематериални активи
446500 - Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети
447000 - Други неданъчни приходи
448001 - Такси за технически услуги
448002 - Такси за ползване на детски градини
448003 - Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването
448005 - Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги
448007 - Такси за административни услуги
448008 - Такси за ползване на пазари, тържища и др.
448009 - Такси за ползване на полудневни детски градини
448010 - Такси за ползване на общежития и други по образованието
448011 - Такси за гробни места
448013 - Такси за притежаване на куче
448090 - Други общински такси