Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHP0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHP3

Електронни административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.04.2024

Общинска администрация Сухиндол предоставя електронни административни услуги (ЕАУ) чрез централизирания Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (Единен модел), достъпен чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) на адрес https://egov.bg/.

За всяка ЕАУ е представена следната обща информация: какво представлява услугата; какви документи е необходимо да се подготвят и приложат; как се получава резултатът. Могат да се изтеглят образци на документи. В частта Услугата се предоставя от общински администрации – Общинска администрация Сухиндол са обявени определената такса и срок за издаване на резултата от услугата.

Размерът на местните такси и цени на услуги се определя от Общински съвет Сухиндол с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от Община Сухиндол.

ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

        Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне:

1997. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2000. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2016. Издаване на удостоверение за наследници 

2017. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2020. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2033. Възстановяване или промяна на име

2034. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2036. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2037. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2038. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2039.  Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2040. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2053. Припознаване на дете

2056. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2057. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2058. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2073. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2075. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 

2076. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2079. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2080. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2092. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2104. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2107. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2108. Издаване на удостоверение за правно ограничение

2109. Издаване на удостоверение за семейно положение

2110. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2128. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2132. Промяна в актовете за гражданско състояние

2138. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2390. Установяване на наличие на българско гражданство

2391. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

        Правни и административно-технически услуги:

1994. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

2784. Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

        Административни услуги "Местни данъци и такси":

1998. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

2014. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2071. Издаване на удостоверение за декларирани данни

2091. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2124. Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси

2126. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2131. Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

2393. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2395. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2396. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

2834. Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

9401. Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

9402.  Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9403.  Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9404. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

9405. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

9406. Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

9407. Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

9408.  Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

9409. Данъчна декларацияпо чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

9410. Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

9411.  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

9412. Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

9413. Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

9414. Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

9415. Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

9416. Възможност за заплащане на местни данъци и такси по електронен път

9418. Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежание на куче

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

        Административно-технически услуги "Общинска собственост":

1988. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

2021. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2022. Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

2059. Издаване на заповед за изземване на имот

2078. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2081. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти 

2095. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2105. Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение

2470. Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

2878. Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

2982. Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите

2984. Определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

        Административно-технически услуги Устройство на територията:

1986. Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

1989. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

1990. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

1991. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

1992. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

1993. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

2001. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2002. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

2004. Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

2005. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

2018. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2023. Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

2024. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

2025. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2027. Издаване на скици за недвижими имоти

2041. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

2043. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

2054. Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2060. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2061. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2062. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2063. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2064. Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

2065. Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

2082. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2083. Издаване на виза за проектиране

2084. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2085. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план

2111. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

2112. Издаване на разрешение за строеж

2113. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2114. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

2115. Одобряване изменението на кадастрален план

2116. Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

2117. Одобряване на подробен устройствен план

2130. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2517. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях 

2518. Изменение на план на новообразувани имоти

2519. Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

2879. Промяна на предназначението на сгради

2956. Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

3179. Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи

       Административни услуги "Кадастър":

2099. Справки (устни и писмени) от кадастъра

2118. Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

2119. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2120. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

       Административни услуги "Контрол по строителството":

2097. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

2098. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2667. Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

      Административни услуги "Реклама":

2100. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

2101. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

2121. Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

ИКОНОМИКА, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЕКОЛОГИЯ

        Административни услуги "Зелена система":

1996. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

2031. Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

2046. Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

2067. Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

2068. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

        Административни услуги "Селско стопанство и екология":

2006. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

2007. Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

2045. Издаване на разрешително за достъп до горски територии

2066. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения 

2086.  Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

2093. Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

2122. Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

        Административни услуги "Социални дейности":

2127. Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

          Административни услуги "Транспорт":

2012. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания

2051. Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

2070. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

2103. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

2394. Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

        Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт":

594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

2008. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2009. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

2010. Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

2035. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

2047. Категоризация на места за настаняване

2050. Прекратяване на категория на туристически обект

2069. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

2087. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

2088. Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2089. Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2090. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

2123. Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

2715. Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

3087. Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта 

3122. Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости

3199 Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обект

3205 Издаване на разрешение за ползване на място публична общинска собственост за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез поставяне на съоръжения и елементи

ДОСТЪПНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

        Достъп до информация:

2. Предоставяне на достъп до обществена информация

        Осигурителен стаж и осигурителен доход:

2133. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

2134. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)

        Сигнали, жалби, предложения:

Форма за сигнал/жалба/предложение във връзка с обслужването или организацията на работата на административен орган, организация, предоставяща обществени услуги или лице, осъществяващо публични функции

ИЗБОРИ

3303. Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

3304. Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия

3305. Вписване в избирателния списък

3306. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

3307. Изключване от Списъка на заличените лица

3308. Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната