Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CK1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S46

Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.04.2024

Вътрешните правила за организация на административното обслужване регламентират организацията на работа и взаимодействието на звената в Общинска администрация Сухиндол при осъществяване на административното обслужване, последователността на извършваните дейности, както и взаимодействието с други административни органи при комплексно административно обслужване.

Вътрешните правила за организация на административното обслужване са разработени на основание чл. 5, ал. 1 от Закона  за администрацията и на чл. 1, ал. 2 от Наредбата за административното обслужване (НАО) в съответствие с глава пета и глава осма от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и се прилагат спрямо всички административни услуги, предлагани от администрацията, независимо от начина на тяхното предоставяне.

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

Приложения:

Протокол за устно заявено искане за предоставяне на административна услуга

Заявление за комплексна административна услуга пред Кмета на община Сухиндол като административен орган, който участва в комплексно административно обслужване