Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 04.03.2022

В Центъра за административно обслужване се приемат искания/заявления за предоставяне на достъп до информация.

Искания/заявления за достъп до обществена информация могат да бъдат подадени по електронен път чрез Платформата за достъп до обществена информация, както и чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

Центърът за административно обслужване е определен за помещение, където се осъществява преглед на предоставената информация чрез разглеждане на оригинали или копия на документи по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация.

Центърът за административно обслужване е на адрес:

гр. Сухиндол, ул. “Росица” 115

Телефон: (06136) 2912

Данни за кореспонденция

пощенски адрес: 5240 гр. Сухиндол, ул. “Росица” 106

адрес на електронна поща: kmet@suhindol.egov.bg

адрес на интернет страница: https://www.suhindol.bg

профил в Системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg / ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СУХИНДОЛ