Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H83

Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 07.03.2022

Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна в Община Сухиндол

  1. Отчети, заявки и кореспонденция по въпросите на отсрочване на резервисти и техника от повикване във Въоръжените сили при мобилизация; 
  2. Данни за числеността на контингентите от резервисти и техника – запас от националното стопанство; 
  3. Данни по режимното и ограничително снабдяване на населението от общината; 
  4. Данни за финансовото състояние на военновремевият план и плана за привеждане от мирно на военно положение на Община Сухиндол, извън списъка на информацията, класифицирана като държавна тайна; 
  5. Данни за оптично–кабелните връзки на община Сухиндол с областната и централната администрация; 
  6. Данни за начина на радиовръзка и обмена на информация между Община Сухиндол и районите; 
  7. Обобщени данни по кадастъра за Община Сухиндол на хартиен, магнитен и оптичен носител, водещи до разкриване същността на обектите, свързани с отбраната и националната сигурност; 
  8. Документи, свързани със събирането на данни при проучването по Глава III, Раздел II от ЗЗКИ, не представляващи държавна тайна, съгласно т. II – 11 от Списъка на категориите информация – Приложение № 1 по чл. 25 от ЗЗКИ; 
  9. Отговор на информация, класифицирана като служебна тайна.