Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G61
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I21H2

Общински съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.09.2021

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината. 
Организацията и дейността на Общински съвет Сухиндол се осъществява въз основа на разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), действащото законодателство и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сухиндол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които ЗМСМА е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:
1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
3. образованието;
4. здравеопазването;
5. културата;
6. благоустрояването и комуналните дейности;
7. социалните услуги;
8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
10. развитието на спорта, отдиха и туризма;
11. защитата при бедствия.

Контакти с Общински съвет Сухиндол

Адрес: 
Председател на Общински съвет Сухиндол
ул. "Росица" № 115
5240 Сухиндол

e-mail:
Obshtinski.Savet@suhindol.egov.bg

тел.: 06136 2912