Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C75

Правилник за дейността на ОбС

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.05.2022

Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет Сухиндол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация има за цел осигуряването на ефективна организация на работата на Общински съвет Сухиндол, неговите органи и общинските съветници, взаимодействието им с Кмета на общината, общинската администрация, гражданите и техните сдружения за осъществяване на местното самоуправление.

Правилникът е приет с Решение № 187 от 19.07.2021 г. на Общински съвет Сухиндол, изменен и допълнен с Решение № 291 от 21.04.2022 г.

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Сухиндол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация