Z6_PPGAHG800P2Q70QTAILAS84G01
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS84GG6
Протоколи Становища

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 17.08.2021

 Постоянни комисии по:

  1. Общинска собственост, устройство на територията и туризъм.
  2. Законност, бюджет и финанси, икономическо развитие и местно самоуправление.
  3. Земеделие, гори, екология и регионална политика.
  4. Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, закрила на децата и спорт.
  5. Комисия по установяване на конфликт на интереси