Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K4
Z7_PPGAHG8001D080QB15J55U3O13
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QUFF5

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 23.11.2021