Z6_PPGAHG800HTV70QB15JGHNI647
Z7_PPGAHG800HTV70QB15JGHNI6S1

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2022 г.

Дата на публикуване: 20.07.2021
Последна актуализация: 07.12.2021

Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности

Регистърът се поддържа от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.