Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OI0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KJ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KJ5

Характеристики на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.07.2021

Община Сухиндол се намира в Северна България и е една от съставните общини на Област Велико Търново. 

Територията на община Сухиндол спада към Предбалканския физикогеографски район, характеризиращ се с ниски хълмисти ридове.

По своите климатични особености общината принадлежи към Средния или Могилен район на Дунавската хълмиста равнина, който пък е част от умереноконтиненталната Европейска климатична област. Тя се характеризира с горещо и сравнително сухо лято, и студена зима.