Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.09.2022

Отдел "Местни приходи"

Дейностите, свързани с обслужване на данъчно задължените лица, се извършват от отдел „Местни приходи“ на Община Сухиндол и включват:

 • Установяване, обезпечаване и организиране събирането на публичните общински вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ);
 • Приемане и обработване на данъчните декларации и определяне на размера на задълженията по тях;
 • Подготовка на информация за изготвяне на съобщения и документи, свързани с определянето на данъчни задължения по ЗМДТ;
 • Изготвяне на удостоверения по искане на данъчните субекти и външни институции за размерите на данъците и такса са битови отпадъци;
 • Прихващане или възстановяване на недължимо платени суми;
 • Извършване на проверки и ревизии в условията, предвидени в ДОПК;
 • Разясняване на данъчните субекти на правата и задълженията им по ЗМДТ и ДОПК;
 • Оказване на методическа и практическа помощ на служителите в кметствата за събиране на местните приходи от данъци и такси.

Контакти с отдел „Местни приходи“
гр. Сухиндол, ул. “Росица” 115
телефон: (06136) 3006

Размери на местните данъци и такси за 2021 г.

1. Данък върху недвижимите имоти: 2.8 промила;

2. Данък при придобиване на имущество:
а/ по възмезден начин – 2.6 %
б/ при дарение между братя и сестри – 0.8 %
в/ при дарение между лица извън посочените в т. „б” – 6.6 %

3. Данък върху наследствата:
а/ за братя и сестри и техните деца – 0.8 % за наследствен дял над 250 000 лв.
б/ за лица извън посочените в т. „а” – 6.6 % за наследствен дял над 250 000 лв.

Размерите на данъка върху превозните средства, данъка върху таксиметровия превоз на пътници, данъка за различните видове патентни дейности и др. са регламентирани в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Сухиндол.

Таксите за битови отпадъци и др. са регламентирани в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от Община Сухиндол.

Справка за дължим данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона може да се извърши чрез интернет системата:

Калкулатор данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона

Срокове и отстъпки

Данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци
Данъкът и таксата се заплащат на две равни вноски в следните срокове: 

 • Първа вноска - до 30 юни и 
 • Втора вноска - до 31 октомври 

на годината, за която е дължим. При плащане в срок до 30 април на целия размер на данъка за текущата година се начислява отстъпка от 5 на сто.

Данък върху превозните средства

Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: 

 • Първа вноска - до 30 юни и 
 • Втора вноска - до 31 октомври 

на годината, за която е дължим. При плащане в срок до 30 април на целия размер на данъка за текущата година се начислява отстъпка от 5 на сто.

Патентен данък

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

 • за първото тримесечие – до 31 януари;
 • за второто тримесечие – до 30 април;
 • за третото тримесечие – до 31 юли;
 • за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчна декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка от 5 на сто.

Туристически данък

Туристическият данък се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Такса за притежаване на куче 

Такса за притежаване на куче се внася до 31 март на съответната година.

Възможности за заплащане и банкова сметка

ЕИК по БУЛСТАТ: 000133997

Община Сухиндол предоставя следните възможности за заплащане на местните данъци и такси:

 • В брой - на каса в Центъра за административно обслужване на Община Сухиндол;
 • В брой - на касите на „Изипей“ АД;
 • С банкова карта - на ПОС терминал в Центъра за административно обслужване;
 • С пощенски запис - чрез „Български пощи“ ЕАД;
 • По електронен път - чрез e-Pay;
 • Чрез банков превод по

Банковата сметка на Община Сухиндол за приходи от местни данъци и такси:

ЦКБ АД, клон Велико Търново, офис Сухиндол

IBAN: BG65CECB97908459472900

BIC: CECBBGSF

С указване на кода за вид плащане в зависимост от вида на прихода:

441400 - Окончателен годишен (патентен) данък
442100 - Данък върху недвижимите имоти
442300 - Данък върху превозните средства
442400 - Такси за битови отпадъци
442500 - Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
442800 - Туристически данък
446500 - Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети
448007 - Такси за административни услуги
448008 - Такси за ползване на пазари, тържища и др.
448013 - Такси за притежаване на куче

Проверка на задължения

За извършване на справки за дължими към Община Сухиндол данъци, такси и други плащания е необходим персонален идентификационен номер (ПИН), който се издава на място в  отдел „Местни приходи“. Въвежда се още една от данните ЕГН / БУЛСТАТ / ЛНЧ за вход в интернет системата:

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ КЪМ ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Забележка: При съобщение Връзката ви не е поверителна. Възможно е извършители на атака да опитват да откраднат информацията ви…, изберете бутон Разширени и после Продължаване към 87.227.248.174 (опасно).

Сметосъбиране и сметоизвозване

Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имотите, които няма да се ползват през цялата година според чл. 15, ал. 5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от Община Сухиндол. Условието е данъчно задълженото или упълномощено от него лице до 31 октомври на предходната година да подаде Заявление-декларация.