Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KC5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12145

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.03.2022

Годишните програми за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за всяка финансова година се приемат въз основа на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Сухиндол за съответния мандат.