Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.01.2022

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) организира, ръководи и контролира дейностите по превенция и противодействие на детското асоциално поведение в общината в съответствие с разпоредбите на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН).

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните изпълнява следните задачи:

ОРГАНИЗИРА и КООРДИНИРА социалнопревантивната дейност на територията на община Сухиндол, издирва и установява, съвместно с инспектор от Детска педагогическа стая (ДПС) и Отдел „Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” Павликени, малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;

РАЗГЛЕЖДА възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни/непълнолетни и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс с настоящ адрес на територията на общината;
НАЛАГА възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1-10 и т. 12 от ЗБППМН и прави предложения до районния съд за налагане на възпитателните мерки “Настаняване в социално-педагогически интернат (СПИ)” и “Настаняване във възпитателно училище-интернат (ВУИ)”;

НАЛАГА мерки по чл. 15 от ЗБППМН спрямо родителите;

УЧАСТВА в заседания по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на педагогическите съвети на ВУИ и СПИ и прави предложения;

ПРИВЕЖДА в изпълнение мерките по чл. 13 и чл. 15 от закона и осъществява контрол върху изпълнението им;

СЪДЕЙСТВА на лицата, излезли от СПИ, ВУИ и поправителни домове и приюти за безнадзорни лица пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;

СЛЕДИ отблизо поведението и развитието на малолетни и непълнолетни, излезли от СПИ, ВУИ и поправителни домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободените и взема мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;

ПОДПОМАГА родителите, които имат затруднения при възпитанието на децата си;

ИЗУЧАВА състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и прави предложения пред съответните държавни органи и обществени организации;

ИЗПЪЛНЯВА мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 8, ал. 1 от ЗБППМН.

СЪСТАВ на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при Община Сухиндол, определен със Заповед РД-02-06-38/10.02.2020 г. на Кмета на общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Петьо Русев, заместник-кмет на Община Сухиндол

СЕКРЕТАР: Мирослава Иванова, старши експерт „Хуманитарни дейности“ в Общинска администрация

ЧЛЕНОВЕ:
1.    Калин Маречков, старши юрисконсулт при Община Сухиндол;
2.    Петко Атанасов, инспектор ДПС към РУ на МВР Павликени;
3.    Даниела Атанасова, началник отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ Павликени;
4.    Румяна Иванова, Директор на СУ „Св. Климент Охридски“ Сухиндол;
5.    Мариян Петров, психолог в СУ „Св. Климент Охридски“ Сухиндол;
6.    Пресиян Стефанов, педагог в СУ „Св. Климент Охридски“ Сухиндол;
7.    Д-р Румен Йорданов, общопрактикуващ лекар.