Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C11

Публични регистри

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 29.04.2024

Списък с набори от данни по приоритетни области, които се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни за организация Община Сухиндол 

Категория: Региони, градове

1. Регистър на общинската собственост - Публична | Частна
2. Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем
3. Регистър на издадените разрешителни за строеж
4. Регистър на заверените технически паспорти на сгради
5. Регистър на обектите, въведени в експлоатация
6. Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост
7. Регистър на рекламно-информационните елементи
8. Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им
9. Главен регистър на общинската собственост - Публична | Частна
10. Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
11. Регистър на язовирите 
12. Списък на издадените общи административни актове
13. Регистър на техническите паспорти на строежите
14. Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП
15. Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на разрешенията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Сухиндол

Категория: Правителство, публичен сектор

16. Регистър на заявленията за достъп до информация
17. Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети
18. Списък на второстепенните разпоредители с бюджет
19. Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум
20. Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Категория: Икономика и финанси

21. Данни за бюджета и отчет за изпълнението му
22. Регистър на общинските предприятия
23. Регистри на търговските дружества с общинско участие
24. Регистър на даренията
25. Общински регистър на категоризираните туристически обекти
26. Регистър на концесиите
27. Регистър по приватизация
28. Отчети за касовото изпълнение на бюджета
29. Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината
30. Регистър за гражданските дружества, в които участва общината

Категория: Околна среда

31. Информация за предадени за оползотворяване отпадъци
32. Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение
33. Регистър на домашни и безстопанствени кучета
34. Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води
35. Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон
36. Регистър на разрешителни за водовземане
37.Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост
38. Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

Категория: Население и социални условия

39. Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания
40. Регистър на социални институти и услуги
41. Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността
42. Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Категория: Образование, култура, спорт

43. Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Категория: Селско стопанство, риболов и аквакултури, горско стопанство, храни

44. Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Категория: Транспорт

45. Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места
46.Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници
47. Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

 

Регистър на общинските предприятия
Дата на публикуване: 13.03.2022

Регистър по приватизация
Дата на публикуване: 13.04.2021

Регистър на концесиите
Дата на публикуване: 13.04.2021

Регистър на даренията
Дата на публикуване: 13.04.2021

Регистър на язовирите
Дата на публикуване: 13.04.2021