Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KB2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121Q5

Схеми по ЗУТ

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 01.04.2022

Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламната дейност на територията на Община Сухиндол, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, като в наредбата, в зависимост от вида и предназначението на обекта, са поставени изисквания за предоставяне на инженерно-техническа част или конструктивно становище.

Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на преместваеми увеселителни обекти или преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности.

Регистър на разрешенията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Сухиндол