Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KK7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12146

План за действие за общинските концесии

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.11.2021

Планът за действие за общинските концесии се изготвя за всеки програмен период като трябва да съдържа, в съответствие с чл. 45, ал. 2 от Закона за концесиите, прогнозираните:

1. строителство и услуги, които ще се възлагат чрез концесии, както и обектите на концесиите;
2. максимални срокове на концесиите, включително сроковете за изпълнение на възложеното строителство;
3. публични средства за плащания от концедента по размер и източници на финансиране, включително от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
4. концесионни възнаграждения.