Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 09.03.2022

Здравното обслужване на населението на Община Сухиндол се извършва от един лекар в индивидуална практика за първична медицинска помощ (ИППМП) и двама лекари по дентална медицина (зъболекари) в индивидуални практики за специализирана медицинска помощ (ИППСМП).

В училището, детската градина и детската ясла е осигурена първа долекарска медицинска помощ и достъп до здравнообразователна информация.

Районната болница в гр. Павликени (МБАЛ Павликени) обслужва населението на общините Павликени и Сухиндол.

Болницата разполага с 95 легла и осъществява лечебна дейност по специалностите: вътрешни болести, гастроентерология, нефрология, пневмология и фтизиатрия, кардиология, ревматология, ендокринология, клинична хематология, хирургия, урология, нервни болести, педиатрия, анестезиология, рехабилитация, образна диагностика, микробиология, обща и клинична патология.

МБАЛ Павликени

Адрес: гр. Павликени, ул. "Васил Петлешков" № 2,

Телефон: 0610 98905

е-mail: mbal_pavlikeni@abv.bg

Населението на община Сухиндол се обслужва от дрогерия, в която се продават: лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание; медицински изделия; продукти и стоки със значение за здравето на човека - хранителни добавки; храни със специално предназначение; козметични продукти; г) биоциди от група I "Дезинфектанти и общи биоциди" и група III "Биоциди за борба с вредители".

Намира се на адрес: гр. Сухиндол, ул. "Росица" № 91

Информация за възстановяване на средства за пътни разходи на правоимащи болни

На основание чл. 82, ал. 1, т. 9 от Закона за здравето и ПМС № 408 от 23.12.2021 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г., в рамките на централния бюджет са предвидени средства за пътни разходи на правоимащи болни, които се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи. 

Въз основа на действително извършени разходи по заявки на общините в началото на всяка година министърът на здравеопазването определя Списък на заболяванията и честотата на пътуванията за консултации на правоимащите болни.

Списъкът на правоимащите болни за 2021 г. включва: 

1. Пациенти с бъбречна трансплантация

средна честота на пътуванията - 12 пъти годишно само за първата година след операцията
средна честота на пътуванията - 4 пъти годишно след първата година

2. Пациенти с чернодробна трансплантация

средна честота на пътуванията - 12 пъти годишно само за първата година след операцията
средна честота на пътуванията - 6 пъти годишно след първата година

3. Пациенти със сърдечна трансплантация

средна честота на пътуванията - 12 пъти годишно само за първата година след операцията
средна честота на пътуванията - 6 пъти годишно след първата година

4. Пациенти с трансплантация на бял дроб

средна честота на пътуванията - 12 пъти годишно само за първата година след операцията
средна честота на пътуванията - 6 пъти годишно след първата година

5. Пациенти с аорто-коронарен байпас

средна честота на пътуванията - 3 пъти годишно само за първата година след операцията

6. Пациенти с клапно протезиране

средна честота на пътуванията - 3 пъти годишно само за първата година след операцията

7. Пациенти с вродени имунодефицитни състояния

средната честота на пътуванията - 6 пъти годишно - постоянно

Правоимащите болни, с настоящ адрес на територията на Община Сухиндол, следва да представят в Центъра за административно обслужване на Община Сухиндол попълнено заявление за изплащане на действително извършени пътни разходи по представения по-долу образец и да приложат следните документи:

- Медицински документ, който удостоверява заболяването на правоимащия болен; 
- Медицински документ, който удостоверява датата на интервенцията, консултацията, прегледа от съответното лечебно заведение;
- Разходооправдателни документи, удостоверяващи извършено пътуване:
- билети за двете посоки (отиване и връщане) с автобус и влак (за дълги разстояния и спален вагон);
- касов бон за заредено гориво за ползваното лично транспортно средство 
- пътен лист с отчет на разходите, в съответствие с данните от талона на автомобила, по реда на Наредба № 3 от 20.09.1989 г. за нормиране на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите, издадена от министъра на транспорта, обн. в ДВ бр. 93 от 01.12.1989 г.

Средствата за пътуванията на правоимащите болни се възстановят след предоставянето им на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 21.12.2021 г.