Z6_PPGAHG800PED30Q3BHCBHB1CQ7
Z7_PPGAHG800PED30Q3BHCBHB1C63

Наводнение

Дата на публикуване: 15.06.2021
Последна актуализация: 29.06.2021

Правила за поведение и действие при наводнение

НАВОДНЕНИЕТО е природно бедствие, при което временно се залива земна местност или територия с огромно количество вода, вследствие на повишаването на нивото на водните басейни и речните корита. Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни - интензивни  валежи или снеготопене, скъсване на язовирна стена, разрушаване на диги, високи вълни или човешка дейност.

Наводненията могат да нанесат значителни щети в населени места, на сгради, мостове, пътища, автомобили и транспортна инфраструктура.

При наводнения може да бъде застрашен вашия живот или имуществото ви. При опасност от наводнение ще бъдете известени чрез изградените системи за ранно предупреждение и оповестяване или средствата за масово осведомяване. Следете съобщенията по радиото, телевизията, местното кабелно радио и изпълнявайте конкретните указания, съобразно създадената ситуация.

Спазвайте указанията и реда, установен от органите на изпълнителната, местна власт и спасителните екипи.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛНО

- Осведомете се за риска от наводнения за населеното място, в което живеете или работите. Потърсете информация от общината или кметството  за районите, които е възможно да бъдат залети. Информирайте се за най-близкото безопасно място, най-късия и безопасен маршрут, по които трябва да се евакуирате;

- Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната й зона, следете прогнозата за времето или нивото, особено в периоди на обилни валежи или интензивно снеготопене;

- Предварително планирайте действия на семейството ви при наводнение. Уточнете  място за среща на членовете на семейството ви, при роднини или приятели извън района на наводнението и уточнете начина за комуникация помежду си;

- Проиграйте евакуацията със семейството от дома ви и с колегите от работното си място. Участвайте в организираните тренировки в населеното място или по месторабота;

- Поддържайте винаги зареден мобилния си телефон;

- Подгответе си предварително и поддържайте „раница за бедствия” с най-важните за оцеляване материали и средства,  поставена на удобно, познато на семейството място.

КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ ПРИ РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЕ

- При възникване на опасност за или на наводнение, незабавно позвънете на телефон 112;

- Съобщете: вашето име; отчетливо и ясно кажете какъв е проблемът (наводнение, залети площи и др.), има ли пострадали или застрашени хора. Посочете адреса (град, населено място, квартал, улица, №, близка пряка) и не затваряйте телефона преди оператора;

- При липса на телефон, предупредете в общината или в кметството на най-близкото населено място и на намиращи се в близост хора;

- Уведомете вашите близки, съседи и колеги за опасността. 

КОГАТО СЕ НАМИРАТЕ В ДОМА СИ

- Изключете газта и електричеството;

- Поставете на възможно най-високото място, всички по-ценни предмети, вещи, хербициди и химикали.

- Вземете „раница за бедствия”;

- Задължително вземате личните си документи, ценни вещи, пари (кредитни, дебитни карти), нотариални актове, застрахователни полици и други документи за собственост;

- Напуснете по най-бързия начин дома си;

- При невъзможност за напускане на сградата, се преместете на най-горните етажи или покрива. За положението си съобщете на телефон 112 или известете близките за своето местонахождение. При пристигане на спасителните екипи поддържайте връзка с тях;

- При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени. 

КОГАТО СТЕ НАВЪН

- Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или в дере, незабавно се отдалечете и се придвижете към най-близкото възвишение;
- Не заставайте под/над  мостове, подлези, надлези и други обекти, от които високата вода може да ви отнесе;

- Не правете опити за пресичане пресичайте бързо течащи и залети площи, освен ако сте сигурни, че водата е до коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода;

- Не пресичайте бързо течащи и залети площи без да сте подсигурени с помощно въже за преминаване и осигурително въже за тялото;

- Не пийте вода от наводнени водоизточници. 

КОГАТО СТЕ В АВТОМОБИЛ

- При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможното най-високото и безопасно място и изчакате спадането на нивото на водата;

- Не спирайте на/под мостове и надлези, в подлези и други потенциално опасни от заливане с вода обекти и съоръжения;

- Не преминавайте през бързо течащи и залети площи освен ако не сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата Ви. 

ЗА ДА ОГРАНИЧИМ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

- В незащитените заливни зони на реките не устройвайте жилищни и селскостопански сгради и други постройки;

- Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на речното корито;

- Не разрушавайте/не пробивайте дигите на реките с цел водовземане за напояване или друга дейност;

- Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и други; ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в общината или кметството.

Сигнал за опасност от наводнение - звуков файл

Източник: МВР Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

Раница за бедствия
Дата на публикуване: 24.06.2021