Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KI6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CT4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CT6

Хуманитарни дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.11.2021

Хуманитарните дейности се реализират от Дирекция „Устройство на територията, административно обслужване и хуманитарни дейности“ и са свързани с провеждане на общинската политика в областта на социалните услуги; осигуряване на равен достъп до качествен и ефективен образователен процес за всички деца и ученици от Община Сухиндол; създаване на благоприятни условия за развитие на изкуствата, културата, спорта и здравеопазването.