Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24T5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA7

Структура и функции

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.03.2024

Общинска администрация е структурирана в обща и специализирана според разпределението на дейностите които извършва.

Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета на общината като ръководител на администрацията, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.

Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета на  общината, свързани с неговата компетентност.

Дирекциите и отделите осъществяват ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинска администрация в рамките на предоставените правомощия и функции определени в нормативните актове.

Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и служители, работещи по трудово правоотношение.

Структурата на Общинска администрация Сухиндол е приета с Решение № 34/28.12.2023 г. на Общински съвет Сухиндол