Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ4

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.01.2022

Дейности, свързани с транспорта:
1. Организиране дейността за обществен превоз на пътници по транспортна схема, вкл. предоставяне на информация по възлагането на превози по маршрутни разписания по автобусни линии от областните и републиканската транспортни схеми.
2. Контролиране в населените места изправността и състоянието на пътната настилка, пътните съоръжения, пътната маркировка, средствата за организация и регулиране, както и спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, на правилата за движение от пешеходците и на правилното използване на алармените инсталации, монтирани в пътни превозни средства за тяхната охрана, както и спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците по отношение на изоставените или снетите от отчет моторни превозни средства;
3. Информиране за Списъците на републиканските и общинските пътища и промените в тях;
4. Управляват се общинските пътища. Осъществява се изграждането, ремонтът и поддържането им.


Общински пътища

Сухиндол VTR1200 III-303 III-403 34226 / ІІІ - 303 / Бутово - Димча - Граница общ.( Павликени - Сухиндол ) - / ІІІ - 403 / 12,700 13,200 0,500 1 
Сухиндол VTR1311 III-403 40526, М1 Сухиндол / ІІІ - 403 / Сухиндол - Красно градище - / VTR2206 / 0,000 5,600 5,600 1
Сухиндол VTR2206 III-403 III-3011 40524 / ІІІ - 403, Сухиндол - Павликени / - Граница общ.( Павликени - Сухиндол ) - / ІІІ - 3011 / 0,500 8,900 8,400 2 
Сухиндол VTR2310 III-3011 III-403 40522 / ІІІ - 3011, Крамолин - Горско Косово / - Сухиндол / ІІІ - 403 / 0,000 7,650 7,650