Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K66
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ7

Околна среда

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.09.2021

На територията на община Сухиндол няма производства, постоянно изхвърлящи органични вредни емисионни потоци в атмосферния въздух и в почвите. Ето защо в екологично отношение територията на община Сухиндол е една от най-съхранените не само в обхвата на Великотърновска област, но и в рамките на страната.

Всички населени места от общината са обхванати от системата за организирано сметосъбиране, което се извършва с контейнери тип “Бобър”. Извозването се извършва до регионалното депо в гр. Севлиево.

Политиката в областта на околна среда се основава на принципа на предпазните мерки, принципа на превантивните действия и принципа на отстраняване на замърсяването при източника.

Дейностите на администрацията по опазване на околната среда включват:
1.    Изготвяне или участие в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение опазване на околната среда;
2.    Организиране и контролиране на дейностите по сметопочистване, сметоизвозване, поддържане на депата за твърди отпадъци;
3.    Контрол по опазване чистотата на зелените площи;
4.    Пряка отговорност за спазване на Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, Закона за чистотата на атмосферния въздух и водата, Закона за здравето и др.;
5.    Контролиране състоянието на околната среда и проследяване спазването на екологичните стандарти и норми.