Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ10H0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1O20

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2021 г.

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 29.11.2021

Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности

Регистърът се поддържа от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Общински съвет Сухиндол поддържа публичен регистър на декларациите за несъвместимост и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост за общинските съветници и кмета на общината.