Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 01.06.2023

Социална услуга - асистентска подкрепа

Асистентска подкрепа е специализирана социална услуга, която се предоставя в домашна среда и включва подкрепа от асистент за:

 • самообслужване;
 • движение и придвижване;
 • промяна и поддържане на позицията на тялото;
 • изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
 • комуникация.

Потребители на услугата, съгласно Закона за социалните услуги са:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Предвидено е един асистент да обслужва средно 3 лица. 

Капацитетът на услугата за Община Сухиндол е 10 потребители.

Заявяването на социална услуга „Асистентска подкрепа“ може  да се извърши всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа в 

Център за административно обслужване на Община Сухиндол

Адрес: гр. Сухиндол, ул. “Росица” № 115

Телефон: 06136 2912

Имейл: kmet@suhindol.egov.bg

Социална услуга в специализирана институция

Домът за пълнолетни лица с деменция (ДПЛД)  в с. Горско Косово е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с деменция или болест на Алцхаймер, установена с медицински протокол от ЛКК и/или с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 
Капацитетът на ДПЛД е за 60 потребители.

Дом за пълнолетни лица с деменция

с.  Горско Косово, община Сухиндол

ул. "Първа" № 25    

Телефон: 06139 3264

Домашен социален патронаж

Услугите на Домашен социален патронаж /ДСП/ са социална услуга в домашна среда за оказване подкрепа за социално включване на лица/деца с увреждания, самотноживеещи възрастни хора и други уязвими групи. Чрез тези услуги се предоставят грижи за задоволяване на ежедневни потребности в домашна среда. Съобразно спецификите, те са насочени към: доставяне на храна в дома, съдействие за снабдяване с хранителни продукти и за плащане на битови сметки на потребителите с техни средства.
Капацитетът на услугата е 80 потребители. Ползвателите на услугата са от всички населени места в Община Сухиндол. 
Документи за заявяване ползване на услуги: молба-декларация и медицинска характеристика /по образец/.

Домашен социален патронаж

Работно време: всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа.

Адрес: гр. Сухиндол, ул. “Яворов“ № 2

Teлефон: 06136 3089

Клубове на пенсионера и инвалида

Клубовете на пенсионера и инвалида (КИД) като форма за социална интеграция и социална услуга в общността, имат за цел да съдействат за поддържане на социални контакти и жизнен стандарт на пенсионерите и инвалидите в Община Сухиндол.

Клубовете на пенсионера и инвалида организират и провеждат инициативи и дейности като:

 • Разговори, събеседване по актуални събития, гледане на телевизия, слушане на музика и др.;
 • Организиране на спортни и забавни  игри, излети, екскурзии и др.;
 • Срещи със сродни организации от други населени места в страната и чужбина, отбелязване национални, местни и на лични празници за членовете на клуба;
 • Клубовете провеждат мероприятия за повишаване на здравната и социална култура на своите членове.

На територията на Община Сухиндол са разкрити и функционират два Клуба на пенсионера и инвалида.

КИД "Сухиндолски връх" гр. Сухиндол, ул. “Васил Левски“ № 2

КИД с. Бяла река

Осигуряване на лична помощ

Общината Сухиндол е доставчик на лична помощ по Закона за личната помощ по настоящия адрес на ползвателя.
Ползвател на лична помощ е:

 1. човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
 2. дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице, се иска съгласието на законния му представител.

Ползвателят на лична помощ, упълномощеното от него лице или негов представител:

 1. избира асистенти;
 2. участва в договарянето на условията на заетостта;
 3. участва в управлението и контрола при предоставянето на личната помощ, включително на вида и на времетраенето и;
 4. уведомява писмено доставчика на лична помощ за конфликт с асистента.

Механизмът лична помощ се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и личния избор на ползвателя на лична помощ.

Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания направление, включващо броят на часовете за лична помощ.

Документи за кандидатстване: 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ

Център за административно обслужване на Община Сухиндол

Адрес: гр. Сухиндол, ул. “Росица” 115

Телефон: 06136 2912

Имейл: kmet@suhindol.egov.bg

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3

По проекта се предоставят услуги в домашна среда от формирани екипи за директна подкрепа, свързани със снабдяване със стоки от първа необходимост и медикаменти, заплащане на битови сметки и съдействие за достъп до неотложни административни услуги.
Дейностите са предназначени за подкрепа на 16 лица от всички населени места на общината от определените по проекта уязвими групи, а именно: възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, лица в карантинен период и възрастни в риск, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.
Всеки потребител може да получава услугите в рамките на 2 часа дневно за 22 месеца, считано от 16.03.2020 г.

Център за административно обслужване на Община Сухиндол

Адрес: гр. Сухиндол, ул. “Росица” 115

Телефон: 06136 2912

Имейл: kmet@suhindol.egov.bg

Осигуряване на топъл обяд

Проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” в община Сухиндол, подпомага най-нуждаещите се лица. Дейността обхваща 90 потребители.

ПРАВО ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ИМАТ САМО СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Център за административно обслужване на Община Сухиндол

Адрес: гр. Сухиндол, ул. “Росица” 115

Телефон: 06136 2912

Имейл: kmet@suhindol.egov.bg

Социално подпомагане

Социалното подпомагане включва дейности по предоставяне на: социални помощи за лица и семейства; семейни помощи за деца; помощи за ветерани от войните и подкрепа на хората с трайни увреждания в съответствие със Закона за социално подпомагане.
Социалните помощи се отпускат по настоящ адрес, след преценка на: доходите на лицето или семейството; имущественото състояние; семейното положение; здравословното състояние; трудовата и учебната заетост; възрастта; други констатирани обстоятелства. 
Заявления за предоставяне на социални помощи за жителите по настоящ адрес в община Сухиндол се подават при социалния работник в 

Изнесеното работно място в гр. Сухиндол на 

Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Павликени

Адрес: гр. Сухиндол, ул. "Росица" № 129    

Телефон: 06136 2951

Работно време: от 8:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 за всеки работен ден

Закрила на детето

Кметът на Община Сухиндол в съответствие със Закона за закрила на детето осигурява прилагането на държавната политика за закрила на детето в общината и координира дейностите по закрила на детето на местно ниво; осигурява безопасността на децата в общинското училище и детската градина; предприема мерки за осигуряване безопасността на децата в структурите и звената на територията на съответната община; подпомага и насърчава сътрудничеството с гражданските организации на местно ниво с цел активното им участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по закрила на детето.
Конкретните мерки по закрила на децата от Община Сухиндол се определят и провеждат от отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Павликени, както и контролът по изпълнението им.
Жалби и сигнали за нарушаване правата на децата, за деца в риск се подават при социалния работник в 

Изнесеното работно място в гр. Сухиндол на 

Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Павликени

Адрес: гр. Сухиндол, ул. "Росица" № 129    

Телефон: 06136 2951

Работно време: от 8:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:30 за всеки работен ден

Съобщение за анализ на социални услуги 

 

В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/ и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги /Наредбата/ е разработен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет /Анализ/.

 

Въз основа на Анализа на потребностите е изготвено Предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

 

Съгласно чл. 42, ал.1 и ал.2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, кметът на общината организира публично представяне на анализа на потребностите и обсъждане на предложението за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво.

 

На основание чл. 42, ал.1 и ал. 3, т. 1 от Наредбата за планирането на социалните услуги, община Сухиндол публикува Анализа на потребностите от социални услуги и Предложението за планиране на социалните услуги на интернет страницата на общината, раздел „Администрация“, раздел „Дейности“, раздел „Хуманитарни дейности“, подраздел „Социални дейности“, „Анализ на потребностите от социални услуги“ за мнения, становища и предложения от заинтересованите лица, които могат да се бъдат депозирани в срок до 21.03.2023 г., в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Сухиндол, на адрес – гр. Сухиндол, ул. „Росица” № 115 или на следния електронен адрес:  kmet@suhindol.egov.bg

Анализ на потребностите от социални услуги

Справка по чл.26 , ал.5 от Закона за нормативните актове

Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Приложение № 1 - желаещи

Приложение № 2 - образование

Приложение № 3 - здравеопазване

Приложение № 4 - персонал

Приложение № 5 - критерии

Проект „Грижа в дома в Община Сухиндол“

Проект „Грижа в дома в Община Сухиндол“