Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH31
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHB4

Дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.11.2021

Общинска администрация Сухиндол осъществява своята дейност при спазване принципите на законност, откритост и достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, предвидимост, обективност и безпристрастност, непрекъснато усъвършенстване на качеството.