Z6_PPGAHG800HJ800QLJQ6E1S1Q65
Z7_PPGAHG800HJ800QLJQ6E1S1QH6

Планове

Дата на публикуване: 23.11.2020
Последна актуализация: 09.01.2024

Генерален план за организация на движението на Община Сухиндол

Генерален план за организация на движението на Община Сухиндол

План за интегрирано развитие на Община Сухиндол 2021 - 2027 г.

План за интегрирано развитие на Община Сухиндол 2021 - 2027 г.

Приложение 2. Комуникационна стратегия

Приложение 3. Доклад с резултати от анкетно проучване

Становище на РИОСВ Велико Търново

Решение 121 от 30.11.2020 г. на Общински съвет Сухиндол за приемане на Плана за интегрирано развитие на Община Сухиндол за периода 2021 - 2027 г.

Общ устройствен план на Община Сухиндол

Общ устройствен план на Община Сухиндол

Решение № 240 от 28.03.2018 г. на Общински съвет Сухиндол за одобряване на окончателния проект на Общия устройствен план на Община Сухиндол

Общински план за развитие на Община Сухиндол 2014 - 2020 г.

 

Общински план за развитие на Община Сухиндол 2014 - 2020 г.

Приложение 1. Разработена програма за реализация на общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 г.

Приложение 2. Индикативна таблица, обобщаваща информацията за възможните източници на финансиране на общинските проекти

Приложение 3. Програма за развитие на туризма в Община Сухиндол

Приложение 4. Индикативна финансова таблица

Приложение 5. Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на общинския план за развитие на Община Сухиндол през периода 2014-2020 г.

 

Доклади за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие през 2022 г.

Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Сухиндол за периода 2014-2020 г.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие през 2020 г.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие през 2019 г.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие през 2016 г.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие през 2015 г.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие през 2014 г.