Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS6

Управленска програма

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.03.2022

Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата си в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати.

Програма за управление мандат 2019-2023 г
Дата на публикуване: 29.09.2021

Програма за управление мандат 2015-2019 г.
Дата на публикуване: 01.01.2015