Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K47
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12144

Стратегия и управление на общинска собственост

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.03.2022

Стратегията за управление на общинската собственост в Община Сухиндол се изготвя в изпълнение на чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост и включва:
    • Основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите общинска собственост;
    • Основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се отдават под наем или да бъдат предмет на разпореждане;
    • Необходимостта от нови общински имоти и способи за тяхното придобиване.

Стратегия за управление на общинската собственост в Община Сухиндол за мандат 2019 – 2023 г.

Стратегия за управление на общинската собственост в Община Сухиндол за мандат 2015 – 2019 г.