Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K25
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K6

Жилищно настаняване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.10.2021

Общински жилища са:
1. определените със закон;
2. предоставените в собственост на общината със закон;
3. изградени със средства на общината;
4. придобити чрез правни сделки – покупка, дарение, замяна, срещу отстъпено право на строеж върху общински имоти, наследяване по закон или завещание, безвъзмездно предоставяне от държавата в собственост на общината и други;
5. придобити по давност или по друг начин, определени в закон;
6. придобити от общината при ликвидация на търговски дружества с общинско имущество;
7. придобити от общината в резултат на намаляване на капитала на търговски дружества с общинско имущество.
Общината удостоверява своето право на собственост върху общинско жилище с акт за частна общинска собственост.
По своето предназначение общинските жилища са:
1. за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;
2. резервни;
3. за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;
4. ведомствени.
С решение на Общински съвет, по предложение на Кмета на Общината се приема списък, в който се определя броя, вида и местонахождението им.
Предназначението на жилищата се определя и може да се променя от Общинския съвет, съобразно потребностите на общината, по предложение на Кмета на Общината.
Не се допуска предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди. В случаите когато общината разполага със свободни жилища за настаняване, за които няма нуждаещи се граждани, използването на общински жилища за нежилищни нужди е допустимо, след промяна на предназначението им по реда на ЗУТ.
Не се допуска пренаемане на общински жилища.