Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Защита на личните данни (GDPR)

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 04.03.2022

Защитата на личните данни в Община Сухиндол (администратор на лични данни) на всеки гражданин/потребител на административни услуги е в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни /Регламент (ЕС) 2016/679/ и Закона за защита на личните данни при спазване принципа на зачитане на личния живот.

Данни за Администратора на лични данни:
Общинска администрация Сухиндол

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните

Данни относно компетентния Надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Телефон: 02 9153518
Имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg