Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OQ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12K77

Природни ресурси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.12.2021

ТОПОГРАФИЯ И РЕЛЕФ

Територията на община Сухиндол спада към Предбалканския физикогеографски район, характеризиращ се с ниски хълмисти ридове.

Средната надморска височина е 300 – 400 м. Най-високата точка в границите на общината е връх “Сухиндолски връх” с 472 м надморска височина.

Най-ниските райони на територията са разположени по долината на р. Росица и имат надморска височина 130 – 150 м.

Високите части на района са изградени върху карстови варовити скали, а в терасата на р. Росица преобладават речни наслаги (алувий).

КЛИМАТ

По своите климатични особености общината принадлежи към Средния или Могилен район на Дунавската хълмиста равнина, който пък е част от умереноконтиненталната Европейска климатична област.

Тя се характеризира с горещо и сравнително сухо лято, и студена зима. 
Климатичните особености на района като цяло благоприятстват за развитието на различна стопанска дейност.

Те оказват благоприятно въздействие за развитието на селското стопанство и най-вече по отношение на лозарството и отглеждането на висококачествено грозде.

ПОЧВИ

Част от територията на общината попада в севернобългарската горска степна зона, а останалата в полупланинска зона.

Заради това разположение, преобладаващите почвени типове са: тъмносивите горски почви, светлосивите горски почви, излужените черноземи, планинските кафяви горски почви, слабоглинестите рендзини (които са типични лозарски почви за производство на качествени вина), алувиални и делувиални ливадни почви по поречието на река Росица (изключително благоприятни за отглеждане на овощни (ябълки) видове, вкореняване на облагородени лози и зеленчукови култури) и други почви.

Основните почвени типа в района са шест. В обработваемите земи мощността на хумусния хоризонт се движи средно на 30-40 см дълбочина, което определя и високия процент продуктивност на почвата.

ВОДИ

От водните обекти на територията на общината с най-голямо значение е язовир “Александър Стамболийски” с обем 205 милиона кубически метра вода и залята площ 11.44 квадратни километра. Язовирът е предназначен за предпазване от наводнения, за напояване на земеделски площи и за електропроизводство чрез три водноелектрически централи с обща работна мощност 10.240 MWh.

В землищата на гр. Сухиндол и на с. Горско Калугерово има по един микроязовир.

През територията на общината преминава река Росица.

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

Богданов дол е защитена местност, която се намира в землището на село Коевци. Защитената местност е с площ 3.11 ha. Обявена е на 4 май 1979 г. с цел опазване на находище на червен божур.

Защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Язовир Стамболийски (SCI) BG0000275

Река Росица (SCI) BG0000609