Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C36
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C34

Устройство на територията

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.12.2021

Дирекция "Устройство на територията, административно обслужване и хуманитарни дейности", съвместно с Главния архитект на Община Сухиндол, изпълняват функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и свързаните с него закони и други нормативни актове.