Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Средно училище “Св. Климент Охридски”

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 09.03.2022

СУ "Свети Климент Охридски" е средно училище в град Сухиндол. Учебното заведение извършва прием и обучение на ученици от 1 до 12 клас за придобиване на диплома за средно образование.

Училището е юридическо лице и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към община Сухиндол, което прилага системата на делегираните бюджети.

Според вида на предлаганата подготовка училището е професионално средно училище.

Според степента на училищното образование училището е средно.

Обучението в училището за придобиване на начално образование се осъществява в начален етап – от I до IV клас включително.

Обучението в училището за придобиване на основно образование се осъществява в прогимназиален етап – от V до VII клас включително.

Обучението за придобиване на средно образование се осъществява от VIII до XII клас включително в два етапа, както следва:

- първи гимназиален – от VIII до Х клас включително;

- втори гимназиален – от ХI до ХII клас включително.

Според съдържанието, подготовката в училището е обща и професионална.

Общото образование се осъществява в основната степен чрез обучение за придобиване на общообразователна и разширена подготовка.

Професионалното образование се осъществява в средната степен чрез общообразователна и разширена подготовка – в първи гимназиален етап и чрез общообразователна и професионална подготовка – във втори гимназиален етап по следните специалности:

- специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ с дуална форма на обучение и придобиване на професия „Хлебар-сладкар“;
- специалност „Електротехника“ с придобиване на професия „Електромонтьор на електрически машини и апарати“
- специалност „Селско, горско и рибно стопанство“ с придобиване на професия „Техник в лозаровинарството и трайните насаждения“
- специалност „Експлоатация на автомобилния транспорт“ с придобиване на професия „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт“.

СУ "Св. Климент Охридски" Сухиндол

ул. “Росица” № 78 

5240 гр. Сухиндол

e-mail: soukliment@abv.bg

БУЛСТАТ 104075663