Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KO6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL3

Общинско предприятие

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.03.2022

Общинско предприятие "Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности" Община Сухиндол е второстепенен разпоредител с бюджетни средства, няма статут на юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Сухиндол.

Общинско предприятие "Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности" Община Сухиндол осъществява следните дейности

 • поддръжка и ремонт на материалната база, предоставена му за управление; 
 • материално-техническо обезпечаване на общинската спортна, културна, туристическа и развлекателна дейност; 
 • осигуряване оптимална заетост на материалната база и ефективното и управление; 
 • създаване на условия за достъп и ползване на предоставените за управление недвижими имоти общинска собственост от физически и юридически лица срещу заплащане на съответните такси, определени от Общински съвет Сухиндол; 
 • стопанисване и експлоатация на търговски обекти; 
 • поддръжка и ремонт на общинската инфраструктура, сграден фонд, улици и съоръжения, пътна маркировка, строително-ремонтни дейности;
 • събиране на битови, строителни отпадъци и транспортирането им до депа и инсталацията за сепариране на твърди битови отпадъци; 
 • организиране на дейностите по разделно събиране на твърди битови отпадъци; 
 • съдействие при зимно поддържане на територията на общината; 
 • почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, включително поддържане на зелените и цветни площи; 
 • почистване на отпадъци, изхвърлени на неразрешени за това места, ликвидиране на незаконни сметища; 
 • поддържане на гробищен парк и пространства около него; 
 • организиране на дейности по предаване на излезлите от употреба МПС на регистрирани лица по реда на Закона за управление на отпадъците; 
 • работа по европейски и национални програми за осигуряване на заетост, съвместно с Дирекция „Бюро по труда” и работа по осигуряване на трудова заетост на подпомагани граждани, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“.

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Спортни имоти, отдих и развлечения“ Община Сухиндол