Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C40
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO6

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.01.2022

В Центърът за административно обслужване (ЦАО):

    • на достъпен и разбираем език се предоставя информация за издаваните актове и предоставяните услуги при осъществяване на административното обслужване, както и информация от общ характер от компетентността на администрацията;

    • се подават заявления/искания за административно обслужване, сигнали, предложения и жалби след като се разяснят изискванията, на които трябва да отговарят;

    • се изготвя протокол и регистрират устни искания, заявления, сигнали, предложения, както и запитвания по Закона за достъп до обществена информация;

    • се предоставя информация относно приемането на заявления/искания за административно обслужване, извършвано от други административни органи;

    • се проверява пълнотата на изискуемите документи по всяко заявление/искане за осъществяване на административно обслужване;

    • се разяснява начина на плащане;

    • се дава информация за хода на работата по преписката;

    • се предоставят исканите документи, включително издадените индивидуални административни актове и други документи, данни и информация, които са резултат от осъществено административно обслужване и по преписки, образувани въз основа на сигнали или предложения.